2507/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Học viện Âm nhạc Huế

Ngày 19 tháng 7 năm 2011, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ; ông Nguyễn Việt Đức, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Âm nhạc Huế.

Sau khi nghe báo cáo và các kiến nghị của Học viện, ý kiến của đại diện các đơn vị, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

I) Về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế:

1) Thời gian vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án đầu tư xây dựng Học viện; tuy nhiên, tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án rất chậm; phương án quy hoạch, kiến trúc sơ bộ chưa tương xứng; công tác quản lý, triển khai thực hiện Dự án còn nhiều bất cập. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án, yêu cầu ông Nguyễn Việt Đức - Phó Giám đốc phụ trách Học viện khẩn trương tổ chức rà soát lại công tác chuẩn bị đầu tư, làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế và Vụ Kế hoạch, Tài chính của Bộ để được hướng dẫn tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Học viện Âm nhạc Huế cần sớm triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Tách Dự án đầu tư xây dựng Học viện thành 02 Dự án: Dự án đầu tư hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế (bao gồm giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế) và Dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế. Việc triển khai lập Dự án đầu tư hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế trước 30/10/2011 để kịp tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.

- Giao Học viện Âm nhạc Huế phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt phương án tổng thể và chi tiết giải phóng mặt bằng và hoàn thành việc cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch mặt bằng của Học viện Âm nhạc Huế.

- Học viện Âm nhạc Huế xem xét năng lực của Đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư công trình Học viện Âm nhạc Huế do việc thời gian thực hiện kéo dài, chưa đảm bảo nội dung yêu cầu công việc. Theo đó, nếu cần thiết thay thế Đơn vị tư vấn lập dự án có đủ năng lực của tỉnh Thừa Thiên - Huế để triển khai lập Dự án đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế đáp ứng các yêu cầu như kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Thông báo số 459/TB-VP ngày 24/12/2009 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt trong Quý III năm 2011. Việc chấm dứt hợp đồng tư vấn lập dự án với Đơn vị tư vấn cũ phải đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành, trong đó cần xác định rõ khối lượng công việc hoàn thành và thanh, quyết toán nội dung đã thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước.

2) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn phối hợp với Học viện Âm nhạc Huế triển khai thực hiện các công việc về Dự án đầu tư xây dựng Học viện.

II) Về các kiến nghị khác của Học viện:

1) Giao Vụ Đào tạo hướng dẫn Học viện xây dựng các kế hoạch, dự án thực hiện, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, có ý kiến về các công việc sau:

- Dự án sử dụng vốn ODA: Đào tạo đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sỹ và tiến sĩ trong nước và nước ngoài.

- Kế hoạch hỗ trợ Khoa Âm nhạc Di sản về việc bảo tồn Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại cộng đồng và chuyên ngành Đàn hát dân ca Việt Nam, chuyên ngành Dân tộc nhạc học đào tạo tại Học viện trong năm 2011 - 2012.

- Kế hoạch liên kết đào tạo cao học chuyên ngành với Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

2) Giao Vụ Thư viện hướng dẫn Học viện xây dựng Dự án có sử dụng vốn ODA: Xây dựng Trung tâm Học liệu thuộc Học viện Âm nhạc Huế.

3) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Học viện thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thành các thủ tục theo quy định để cấp kinh phí khoảng hơn 2 tỷ đồng cho Học viện được mua 01 cây đàn piano chuyên nghiệp hiệu stanwayr.

- Xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2012 của Học viện Âm nhạc Huế, đảm bảo cho Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ VHTTDL thông báo để Học viện Âm nhạc Huế, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Học viện Âm nhạc Huế;

- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), ĐMT (20b).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác