2511/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Ngày 19/7/2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp Dự án Phát triển du lịch bền vững tiều vùng Mê Kông mở rộng do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Thành phần cuộc họp có Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Ban Quản lý dự án quốc gia Dự án Phát triển du lịch bền vững tiều vùng Mê Kông mở rộng (sau đây gọi tắt Ban Quản lý dự án).

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Hoan nghênh Ban Quản lý dự án đã hoàn thành và thực hiện đầy đủ các cam kết với nhà tài trợ (Ngân hàng Phát triển Châu Á) đối với Dự án Phát triển Du lịch Mê Kông (giai đoạn I). Tuy nhiên, Dự án Phát triển du lịch bền vững tiều vùng Mê Kông mở rộng (giai đoạn 2) tình hình thực hiện và giải ngân chưa đáp ứng tiến độ của Dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Ban Quản lý Dự án khẩn trương rà soát các công việc còn lại lên kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành Dự án theo đúng Hiệp định đã ký kết và thực hiện đầy đủ các cam kết của nhà tài trợ ADB.

2) Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiều vùng Mê Kông mở rộng” (sau đây viết tắt Ban Chỉ đạo dự án quốc gia):

- Thống nhất kiện toàn Ban Chỉ đạo dự án quốc gia tại Quyết định số 819/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, thay thế các vị trí các đồng chí Lãnh đạo đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Dự án quốc gia tổng hợp danh sách Ban Chỉ đạo Dự án quốc gia trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Sau khi kiện toàn Ban Dự án quốc gia, tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án nhằm định hướng và chỉ đạo các nội dung công việc chính Dự án Phát triển du lịch bền vững tiều vùng Mê Kông mở rộng (giai đoạn 2). Trong đó, cần lưu ý UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế trong quá trình triển khai thực hiện Dự án cần ổn định tổ chức Ban chỉ đạo dự án, Ban Quản lý Dự án (những vị trí chủ chốt Trưởng Ban quản lý, Kế toán trưởng).

3) Hợp tác phát triển du lịch tiểu vùng:

- Giao Ban Quản lý dự án phối hợp với Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính lồng ghép nội dung Hợp tác phát triển du lịch tiểu vùng của Dự án vào các hoạt động hợp tác du lịch của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

- Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình kết nối các dự án phát triển du lịch Mê Kông tại các quốc gia để phát huy hợp tác du lịch tiểu vùng, nâng cao hiệu quả các dự án phát triển du lịch Mê Kông đã thực hiện.

4) Về công tác chuẩn bị Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng (giai đoạn III) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

- Giao Ban Quản lý Dự án chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục công tác chuẩn bị Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng (giai đoạn III) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Theo đó, cần chuẩn bị đề cương chi tiết dự án gồm mục tiêu Dự án, nội dung hoạt động, địa bàn thực hiện Dự án, nguồn vốn ODA, đối ứng, thời gian thực hiện... trong tháng 9/2011 trình báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị hướng dẫn và đôn đốc Ban Quản lý Dự án chuẩn bị các cơ sở pháp lý triển khai công tác chuẩn bị thực hiện Dự án Phát triển du lịch bền vững tiều vùng Mê Kông mở rộng (giai đoạn III) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ban Quản lý Dự án Phát triển du lịch bền vững tiều vùng Mê Kông mở rộng và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Ban Quản lý dự án PTDLBVTV Mê Kông;

- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT. VP(THTT), MT (25).         

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác