2512/QĐ- BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2512/QĐ- BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2013 Về việc Cục Hợp tác quốc tế đón đoàn Ủy ban Tư vấn về giao lưu văn hóa Châu Á.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/ NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ- BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam đón đoàn Ủy ban Tư vấn của Thủ tướng Nhật Bản về giao lưu văn hóa Châu Á.

- Thời gian: Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí: Cục Hợp tác quốc tế chịu chi phí lễ tân, đón tiếp, chiêu đãi tiệc, quà tặng (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Hợp tác quốc tế)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, VTA.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác