2512/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phục dựng và biểu diễn trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn, nhà viết kịch Học Phi

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Chèo Việt Nam phục dựng vở chèo “Ni cô Đàm Vân ” biểu diễn phục vụ nhân dân trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn, nhà viết kịch Học Phi vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2012 tại tỉnh Hưng Yên và một số địa phương.

Điều 2. Kinh phí tổ chức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD, 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác