2512/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về Dự án cải tạo nâng cấp Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Ngày 19/7/2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về vấn đề cải tạo, nâng cấp Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Thành phần cuộc họp có Lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư-Xây dựng công trình văn hóa và đô thị (đơn vị tư vấn).

Sau khi nghe Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Đồng ý tiếp tục các bước triển khai lập Dự án cải tạo nâng cấp Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Trên cơ sở phương án, kiến trúc được lựa chọn, trong quá trình lập dự án cần nghiên cứu chỉnh sửa để đề xuất 2-3 phương án thiết kế đảm bảo yêu cầu về công năng và mỹ thuật của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

2) Việc điều chỉnh kinh phí lập dự án đầu tư thống nhất với đề xuất của Chủ đầu tư do thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số nội dung, song việc điều chỉnh kinh phí lập dự án đầu tư phải tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo quy trình, quy định hiện hành của Nhà nước.

3) Về nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án:

- Thống nhất chủ trương huy động nguồn vốn thực hiện Dự án bằng cơ chế xã hội hóa đầu tư theo các hình thức BT hoặc liên doanh liên kết theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. Giao Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất các phương án các hình thức thức huy động vốn đầu tư Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.     

- Giao Văn phòng Bộ làm đầu mối phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị liên quan làm văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký gửi UBND thành phố Hà Nội đề xuất mở rộng diện tích đất tại các khu vực thích hợp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, nhằm phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng của Bộ và làm quỹ đất đối ứng để huy động nguồn vốn đầu tư cho Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn, đôn đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam triển khai thực hiện việc lập Dự án cải tạo nâng cấp Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Trung tâm Triển lãm VHNTVN;

- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), ĐMT (15b).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác