2513/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2513/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 7 năm 2013 Về việc Tổ chức Liên hoan các Trường Sân khấu quốc tế lần thứ I.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Mỹ Phát phối hợp với Trường Trung câp Múa Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh đón 20 đoàn quốc tế vào Việt Nam để tổ chức Liên hoan các Trường Sân khấu quốc tế lần thứ I tại Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 9 năm 2013

Điều 2. Kinh phí:

- Các đoàn quốc tế tự túc chi phí vé máy quốc tế, thù lao biểu diễn, lương và bảo hiểm cho thành viên trong đoàn;

- Công ty TNHH Mỹ Phát đài thọ chi phí ăn ở cho các đoàn quốc tế và các chi phí tổ chức liên quan khác. Công ty TNHH Mỹ Phát có trách nhiệm kêu gọi các nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức Liên hoan.

- Trường Trung học Múa TP. Hồ Chí Minh cung cấp địa điểm tổ chức các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm và thực hành tại các sàn tập múa của Trường.

- Cơ quan địa diện tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, giảm giá phòng nghỉ cho các đoàn quốc tế tại Nhà khách 170 Nguyễn Đình Chiểu.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NMP.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác