2514/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2514/BVHTTDL-NTBD ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc thực hiện Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Kính gửi: - Các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố;

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật

Thời gian vừa qua, hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã có những bước chuyển biến tích cực, các tổ chức, cá nhân đã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Bên cạnh những mặt tích cực, các hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn vẫn tồn tại những bất cập cần tiếp tục chấn chỉnh, trong đó có nội dung thực thi quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Một số tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm. Những hành vi sai phạm này đã ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền tác giả. Để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trên toàn quốc;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sử hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006; Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 để các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc biết và thực hiện.

- Hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện ngiêm túc các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn, tổ chức biểu diễn. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn và tổ chức biểu diễn.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật;

- Thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu hoặc tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm để biểu diễn và tổ chức biểu diễn. Thực hiện đúng Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ;  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ (qua Thanh tra Bộ, Cục Nghệ thuật biểu diễn) để theo dõi, tổng hợp theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

-Ban TGTW (để b/c);

-UBVHDGTNTNNĐ Quốc Hội (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ (để b/c);

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng;

-Các Tổng cục, Vụ, Vụ trực thuộc Bộ (để thực hiện);

- Các Đơn vị nghệ thuật; tổ chức,

cá nhân có liên quan (để thực hiện);

-Lưu: VT, NTBD (01), MT (150).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác