2515/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc giao Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức Chương trình “Cooking Nanta”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Giấy phép Công diễn số 120/GP-NTBD ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc cho phép công diễn chương trình “Cooking Nanta”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Tuổi trẻ chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Sejung-pia, Hàn Quốc tổ chức chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống “Cooking Nanta”.

1. Tại Hà Nội:

Thời gian: Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7 năm 2012;

Địa điểm: Tại Phòng Trung tâm hội nghị, tầng 6, Tòa nhà Keangnam, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tại TP. Hồ Chí Minh:

Thời gian: Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2012;

Địa điểm: Tại Nhà hát Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điều 2. Kinh phí: Toàn bộ kinh phí đón đoàn và tổ chức biểu diễn cho đoàn nghệ thuật Cooking Nanta do Công ty TNHH Sejung-Pia đài thọ

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, HTQT, 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác