2517 /TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải tại buổi làm việc với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về một số nhiệm vụ triển khai Thông báo kết luận số 730/TB-BVHTDL ngày 15/3/2011 của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ. Về phía tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Võ Đại -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề xuất kiến nghị của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở ý kiến đóng góp từ các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng kết luận:

1. Đề nghị các Tổng cục, Cục, Vụ thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo kết luận số 730/TB-BVHTTDL ngày 15/3/2011, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Về các đề nghị của Tỉnh:

a) Đề nghị Tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các thiết chế, công trình văn hóa, thể thao, quy hoạch hạ tầng du lịch và xúc tiến quảng bá tiềm năng du lịch gắn với việc  bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Tỉnh.

b) Về tổ chức Liên hoan Làng biển: Hoan nghênh Tỉnh đã cố gắng tổ chức Liên hoan Làng biển Việt Nam năm 2011. Bộ đồng ý hỗ trợ thông qua việc giao Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Đề nghị Tỉnh triển khai theo đúng quy định.

c) Về nâng cấp, mở rộng Sân vận động tỉnh Ninh Thuận: Bộ ủng hộ chủ trương của Tỉnh về việc nâng cấp Sân vận động phục vụ công tác tập luyện, thi đấu thể dục thể thao cho nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Đề nghị Tỉnh phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao lập dự án và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ từ nguồn chương trình mục tiêu của Chính phủ.

d) Về trưng bày Bảo tàng Tỉnh: Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng tỉnh xây dựng Đề cương trưng bày và gửi về Cục Di sản văn hóa góp ý trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở Đề cương trưng bày được phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự án thiết kế trưng bày Bảo tàng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, thỏa thuận. Đồng thời, đề nghị Tỉnh sớm có văn bản gửi Bộ để tổng hợp báo cáo Chính phủ xin hỗ trợ từ chương trình mục tiêu của Chính phủ.

đ) Về xây dựng Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu các di sản văn hóa Chăm - Raglai tại Ninh Thuận và xây dựng bộ đĩa DVD di sản văn hóa dân tộc Chăm: Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận xây dựng kế hoạch, làm việc cụ thể với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Giao Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét hỗ trợ Tỉnh tổ chức thực hiện nếu xây dựng Trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu còn được tiếp tục thực hiện trong chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2016.

e) Về hỗ trợ trang thiết bị cho Đoàn nghệ thuật dân gian Chăm Ninh Thuận: đề nghị Sở làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn để hướng dẫn xây dựng Đề án  báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định

g) Đồng ý chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Văn hóa Chăm - Katê tại Ninh Thuận năm 2012. Giao Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với  Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ Tỉnh tổ chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- UBND tỉnh Ninh Thuận;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị: TCDL, TCTDTT; Cục DSVH, VHCS; Vụ KHTC, NTBD, VHDT, CQĐD Bộ tại TP HCM, Viện VHNT VN;
- Sở VHTTDL Ninh Thuận;
- Lưu: VT, VP (THTT20).
  

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác