2517/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình biểu diễn của nghệ sĩ ghi ta Mê-hi-cô tại Viêt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật phối hợp với Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn cho nghệ sỹ ghi ta Mê-hi-cô Paco Rentaria và giao lưu với sinh viên các trường nghệ thuật ở Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 9 năm 2011.

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia và Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việc Bắc.

Điều 2. Kinh phí: Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam chi vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại thù lao biểu diễn cho nhóm nghệ sỹ. Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật hỗ trợ tiền thuê địa điểm biểu diễn, thuê trang thiết bị kỹ thuật và nhạc cụ từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2011 của trung tâm đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NXĐ.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác