2517/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình hòa nhạc “Từ âm nhạc Baroque đến điệu Blues”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hòa nhạc “Từ âm nhạc Baroque đến điệu Blues” với sự tham gia biểu diễn của 2 nghệ sĩ đến từ Anh và Na Uy.
- Thời gian: 20h00 ngày 01 tháng 8 năm 2015
- Địa điểm: Phòng Hòa nhạc, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
Điều 2. Về kinh phí:
- Phía bạn đài thọ toàn bộ chi phí tổ chức, đi lại, ăn ở cho các nghệ sĩ và chi phí in ấn tờ rơi quảng cáo.
- Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và chịu trách nhiệm nội dung chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, TLH (6).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác