2522/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2522/BVHTTDL- DSVH ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc Hạ giải đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan thuộc khu vực di tích chùa Dạm, xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Phúc đáp Công văn số 565/SVHTTDL- DSVH  ngày 01 tháng 7 năm 2013

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đè nghị cho ý kiến về việc hạ giải đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan thuộc cấp nền 4 khu vực di tích chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Sau khi nghiên cứu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về việc hạ giải đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, trong nội dung Công văn số 3978/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 11 năm 2011 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh về thỏa thuận nội dung Dự án khai quật khảo cổ học tổng thể khu vực di tích chùa Dạm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lưu ý: Trước mắt, chưa hạ giải đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan và chùa Dạm, vì đây là hai công trình kiến trúc đang phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Việc hạ giải sẽ tiến hành cuối cùng dựa trên kết quả khai quật khảo cổ ở khu vực xung quanh. Theo tinh thần đó, trước yêu cầu bảo vệ và phat huy giá trị di tích chùa Dạm hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh không tiến hành việc hạ giải đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan mà tập trung giải quyết một số việc sau:

- Về khai quật khảo cổ, tập rung bào việc chỉnh lý, xây dựng hồ sơ báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu khảo cổ học và bàn giao hiện vật khai quật cho Bảo tàng tỉnh để bảo quản và phát huy giá trị.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẩn trương chỉ đạo xây dựng Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ phục hồi di tích khu vực chùa Dạm trên cơ sở ưu tiên bảo tồn hiện trạng di tích.

- Căn cứ vào Quy hoạch nêu trên sẽ đề xuất hạng mục ưu tiên thực hiện và có thể đưa việc xây dựng đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan vào danh mục ưu tiên để xem xét cho lập dự án triển khai trước.

2. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện Quy hoạch phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 thang 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ phục hồi di tích.

Trên đây là toàn bộ ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hạ giải đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan thuộc cấp nền 4 khu vực di tích chùa Dạm, xã Nam Sơn.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác