2523/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2523/BVHTTDL- DSVH ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc Lập dự án tu bổ di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Phúc đáp Công văn số 3981/UBDN-VHXH ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bổ di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Buôn Ma Thuột phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về chủ trương lập dự án tu bổ di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Buôn Ma Thuột để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về kinh phí: Từ năm 2005 đến năm 2006 thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã hỗ trợ tu bổ, phục hồi di tích Nhà tù Buôn Ma Thuột 8 tỷ đồng. (năm 2005: 3 tỷ đồng; năm 2006: 5 tỷ đồng). Ngoài ra đã và đang hỗ trợ các dự án tu bổ, phục hồi một số di tích khác trên địa bản tỉnh. Do đó, để thực hiện dự án tu bổ di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Buôn Ma Thuột (các hạng mục như đề nghị tại số 3981/UBDN-VHXH ngày 18 tháng 6 năm 2013) đề nghị tỉnh Đắk Lắk chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

3. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ- CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TTr- BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về chủ trương lập dự án tu bổ di tích lịch sử cánh mạng Nhà tù Buôn Ma Thuột./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Đắk Lắk;

-Lưu: VT, HTQT, TQV. 09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác