2523/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Đề cương Đề án “Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-BVHTTDL ngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “ Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Trưởng Ban Soạn thảo Đề án “ Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế”;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Đề án “Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế”;

Điều 2. Ban soạn thảo Đề án “ Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế” căn  cứ Đề cương Đề án đã được phê duyệt, tổ chức, chỉ đạo dự trù kinh phí xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiến hành triển khai xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ban Soạn thảo Đề án“ Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và tham gia bộ máy điều hành của các tổ chức thể thao quốc tế”; chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu: VT, Đt


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác