2524/ BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2524/ BVHTTDL- DSVH ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc thoả thuận bổ sung, điều chỉnh thiết kế Bảo tồn, tôn tạo di tích Địa điểm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 728/SVHTTDL-BQLDA ngày 03/6/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về việc thoả thuận bổ sung, điều chỉnh thiết kế di tích lịch sử Địa điểm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thoả thuận bổ sung, điều chỉnh thiết kế Bảo tồn, tôn tạo di tích Địa điểm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá, tỉnh Thái Nguyên, bao gồm các hạng mục: Bổ sung nhà treo khánh, am hoá vàng, nhà vệ sinh; điều chỉnh vị trí nhà treo chuông, nhà treo khánh và tượng đài liệt sỹ thanh niên xung phong. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cần lưu ý một số vấn đề, cụ thể là:

- Nhà chuông, nhà khánh cần bố trí phía trước Nhà tưởng niệm và tượng đài liệt sỹ thanh niên xung phong (tại góc ngoài, hai bên sân quảng trường).

- Thiết kế am hoá vàng cần làm đơn giản, không làm mái đao, kìm nóc, đắp giả chân quỳ dạ cá.

- Hồ sơ cần bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hoá.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan có liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác