2525/BVHTTDL- DSVH

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2525/BVHTTDL- DSVH ngày 09 tháng 7 năm 2013 Về việc thoả thuận Dự án bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Miếu - Đại Nội Huế.

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 711/BTDT ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thoả thuận dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Miếu. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thoả thuận Dự án Bảo tồn, tu bổ di tích Triệu Miếu - Đại Nội Huế bao, gồm các nội dung: Tu bổ, phục hồi Triệu Tổ Miếu; tu bổ, tôn tạo sân vườn, hệ tường thấp, trụ cổng và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý một số vấn sau:

- Thực hiện việc nghiên cứu, thám sát khảo cổ theo quy định để củng cố tư liệu phục vụ cho bước lập Thiết kế bản vẽ thi công bảo tồn, tu bổ di tích;

- Bổ sung thiết kế nhà bao che phục vụ thi công tu bổ hạng mục Triệu Tổ Miếu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thoả thuận để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế biết, triển khai các bước tiếp theo; giao Cục Di sản văn hoá thoả thuận Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác