2528/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc cho phép Cục Di săn văn hóa tổ chức Hội nghị-Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội nghị - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2012 dành cho cán bộ lãnh đạo các bảo tàng; ban quản lý di tích; trung tâm di sản; khu di tích; phòng quản lý di sản văn hóa và phòng nghiệp vụ văn hóa (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trên toàn quốc.
- Địa điểm: Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 06 tháng 9 năm 2012 đến ngày 08 tháng 9 năm 2012).

- Tổng số học viên và khách mời (dự kiến): 330 người

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Tập huấn lấy từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, DSVH

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác