2535/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động karaoke, vũ trường và nắm tình hình thực tế hoạt động văn hóa trong nhà hàng, quán bar

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3765/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở;
Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và nắm tình hình thực tế hoạt động văn hóa trong nhà hàng, quán bar;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hoạt động karaoke, vũ trường và nắm tình hình thực tế hoạt động văn hóa trong nhà hàng, quán bar.
Thời gian: Cuối quý III đầu quý IV năm 2015
Địa điểm: Tại một số tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội
Điều 2. Đoàn kiểm tra gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Trưởng đoàn;
2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình,
Vụ Pháp chế - Thành viên;
3. Bà Ngô Minh Ngọc, Phó Trưởng phòng Thanh tra Văn hóa, Gia đình - Thành viên;
4. Bà Trịnh Thị Thu Liên, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;
5. Bà Bùi Thị Mai Phương, Thanh tra viên chính Phòng Thanh tra Văn hóa,
Gia đình - Thành viên;
6. Ông Phan Mạnh Tường, Chuyên viên chính Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;
7. Bà Trương Minh Linh Giang, Chuyên viên phòng Nghệ thuật quần chúng, Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;
8. Ông Lê Huy Hoàng, Chuyên viên phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên.
Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:
- Kiểm tra công tác quản lý nhà nước, thực trạng hoạt động karaoke, vũ trường;
- Tình hình quy hoạch, thủ tục hành chính cấp phép hoạt động karaoke, vũ trường;
- Hồ sơ, thủ tục cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường tại các địa phương;
- Nắm tình hình thực tế về hoạt động văn hóa trong nhà hàng, quán bar;
- Nghe báo cáo của địa phương về những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động karaoke, vũ trường; những đề xuất kiến nghị.
Điều 4. Kinh phí đoàn đi kiểm tra thực hiện theo chế độ hiện hành (Đoàn kiểm tra được phép đi lại bằng máy bay và tự giải thể sau khi kết thúc đợt kiểm tra).
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở. Vụ Pháp chế, Thanh tra Bô. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thuộc đối tượng kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Các thành viên đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT, VHCS, LG.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác