2536/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức “Lễ hội Trung thu 2011”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thỏa thuận ký tháng 7/2001 giữa Bộ Văn hóa – Thông tin, Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thường niên cuộc Triển lãm – Hội chợ dành cho thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam năm 2011;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Lể hội Trung thu 2011” từ ngày 09/9/2011 đến ngày 12/9/2011 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí

- Triển lãm, lễ hội, tuyên truyền, quảng cáo lấy từ kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

- Hội chợ sử dụng kinh phí theo phương thức lấy thu bù chi.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc  Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị có  liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;
- Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TL VHNT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác