2537/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức “Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế tổ chức Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015;
Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-BVHTTDL ngàỵ 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối họp với Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015” tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thời gian từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 09 tháng 8 năm 2015.
Các đoàn nghệ thuật tham dự Liên hoan gồm: đoàn Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và 09 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ các nước Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc.
Điều 2. Phân công nhiệm vụ thực hiện:
1. Cục Nghệ thuật biểu diễn
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015";
- Xây dựng kế hoạch biếu diễn, luyện tập;
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tố chức biếu diễn phục vụ nhân dân trong quá trình diễn ra Liên hoan;
- Xây dựng kế hoạch biểu diễn, thiết kế, trang trí sân khấu, lắp đặt thiết bị âm thanh ánh sáng, thiết bị máy móc khác phục vụ Liên hoan; đảm bảo phương tiện đi lại, địa điếm ăn nghỉ cho Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và đại biểu.
2. Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật - Cục Nghệ thuật biểu diễn
- Phối hợp với các dơn vị liên quan chịu trách nhiệm đón các đoàn nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam tham dự Liên hoan;
- Liên hệ với các đoàn nghệ thuật quốc tế để tiếp nhận thông tin, tư liệu về tiết mục, chương trình tham dự Liên hoan gửi Ban Tổ chức tổng họp và lên kế hoạch;
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
- Chuấn bị các địa điếm biếu diễn, công tác tuyên truyền, quảng cáo cho Liên hoan tại địa phương;
- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biếu diễn) triển khai các công việc liên quan tới công tác tố chức Liên hoan tại địa phương theo nhiệm vụ được phân công;
- Xây dựng kể hoạch đảm bảo tốt vấn đề an ninh trật tự, phòng chống cháy no, công tác y tế trong thời gian diễn ra Liên hoan.
4. Cục Hợp tác quốc tế
- Gửi thông báo, thư mời và thư mời chính thức, tiếp nhận thông tin đối vói các đơn vị nghệ thuật nước ngoài theo tiêu chí được Ban Tố chức quy định; phối họp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật đế triến khai công tác lễ tân và truyền thông;
- Dịch các văn bản, tài liệu liên quan đến "Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - 2015" phục vụ Ban Chỉ đạo, Ban Tố chức Liên hoan.
5. Hội Nhạc sỹ Việt Nam
Cử thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo và thẩm định tiết mục, chương trình tham dự Liên hoan của các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước.
Điều 3. Kinh phí:
- Cục Nghệ thuật biếu diễn chịu các chi phí trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch phê duyệt bao gồm:
+ Chi phí tổ chức “Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN-2015” và các chi phí có liên quan;
+ Chi phí vé máy bay hành trình quốc tế cho 03 đoàn: Campuchia, Lào, Myanmar;
+ Chi phí bảo hiểm, ăn, ở, đi lại nội địa, tham quan cho 09 đoàn quốc tế (mỗi đoàn không quá 10 người) trong thời gian diễn ra Liên hoan;
+ Chi phí cho các đơn vị nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhân dân theo phân công của Ban Tố chức;
+ Chi phí hỗ trợ xây dựng chương trình, bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn cho diễn viên, chi phí tham dự Liên hoan cho đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam;
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ và công tác phí cho các cán bộ, nhân viên Trung tâm (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn giao cho Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật);
- Các đoàn nghệ thuật nước ngoài tham dự Liên hoan chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế và toàn bộ các chi phí liên quan cho số người phát sinh;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm chi trả: kinh phí thuê địa điểm tổ chức Liên hoan, thuê địa điểm biểu diễn phục vụ nhân dân, chi phí tuyên truyền, quảng bá cho Liên hoan tại địa phương.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, ĐLP.16.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác