2538/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Việt Nam với tiêu đề “Việt Nam-Mùa thứ năm”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án cuộc thi viết tìm hiểu về Việt Nam và cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Cơ quan truyền thông Mediatheque của Tòa Thị chính Paris và Hội người Việt Nam tại Pháp tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Việt Nam với tiêu đề “Việt Nam-Mùa thứ năm”
Thời gian: nộp bài thi từ tháng 7/2015 đến ngày 10/10/2015; thời gian công bố kết quả ngày 09/01/2016; thời gian trao giải trong tháng 02/2016 tại Lễ hội Tết cổ truyền Việt Nam.
Nội dung: Cuộc thi dành cho tất cả những người nói tiếng Pháp và những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Pháp, những người đã đến Việt Nam du lịch hoặc qua tài liệu, sách báo để viết về những khám phá, cảm nhận và trải nghiệm về văn hóa Việt Nam.
Điều 2. Về kinh phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm chi phí truyền thông, các giải thưởng, thiết kế, in chứng nhận giải thưởng, tuyển tập các bài đoạt giải và tổ chức lễ công bố, trao giải với dự toán là 6 700 Euro trong tổng kinh phí tổ chức 31 000 Euro, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp được cấp năm 2015. Trung tâm vận động xã hội hóa phần kinh phí còn lại để tổ chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác