2539/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2539/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 7 năm 2013 Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 619/SVHTTDL-NVVH ngày 08 tháng 7 năm 2013; VIện khoa học Xã hội vùng Nam Bộ tại công văn số 136/CV-VKHXHVNB ngày 28 tháng 6 năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phối hợp với Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam khai quật khảo cổ tại di tích Trà Kiệu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Thời gian khai quật: từ ngày 01/8/2013 đến ngày 30/8/2013

- Diện tích khai quật: 50m2

- Phụ trách khai quật: Ông Đặng Ngọc Kính, Trung tâm Khảo cổ học VIện khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam giữ gìn, bảo quẩn; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng và thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng nam phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật  nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam (02);

-TTKCH, Viện KHXHVNB (02);

-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác