2540/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI NĂM 2010

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội nam 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các ông, bà có tên sau:

1) Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Trưởng ban ;

2) Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực;

3) Ông Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;

4) Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lích, Phó Trưởng ban;

5) Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phó Trưởng ban;

6)  Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên Thường trực;

7) Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên; 8) Ông Vương Bích Thắng, Phó Tổng cục trường Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên;

9) Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Ủy viên;

10) Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy viên;

11) Ông Lê Khánh Hải, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thường, Ủy viên;

12) Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên,

13 ) Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên; 14) Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên

15) Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy viên

16) Ông Lại Văn Sinh, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Ủy viên

17) Ông Nguyễn Đạo Toàn, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên

18) Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Ủy viên

19) Ông Hoàng Đức Toàn, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Ủy viên;

20) Ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Ủy viên;

21) Ông Từ Mạnh Lương, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên;

22) Ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Ủy viên;

23) Ông Nguyễn Hữu Thu, Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia, Ủy viên;

24) Bà Đặng Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ thư ký;

25) Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chuyên viên Phòng Tổng hợp-Tuyên truyền, Thư ký

26) Bà Hồ Thị Kiều Anh, Chuyên viên Phòng Tổng hợp-Tuyên truyền, Thư ký;

27) Ông Nguyễn Thu Đông, Chuyên viên Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thư ký;

28) Bà Vũ Phạm Thanh Hương, Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở Thư ký;

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm và chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, phối họp với các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Tỉnh-Thành liên quan tổ chức thành công các hoạt động trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như điều 4;

Lãnh đạo Bộ (để b/c);

Lưu:VT, THTT,KA (40b),

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác