2547 /QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2010

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2010

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

         

- Căn cứ Nghị định số 185/2007/ QĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Căn cứ Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Căn cứ kết quả làm việc của các Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2010 thành lập tại Quyết định số 1996/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2009  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục 18 đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn và 01 đề tài giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2010 ( Danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

- Nơi nhận:       

- Như điều 2;  

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, KHCNMT(4), PT10.

 


DANH MỤC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

ĐỂ TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN  THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 2547 /QĐ-BVHTTDL ngày  17    tháng 7   năm 2009TT

Tên đề tài

Tóm tắt sơ bộ mục tiêu, nội dung,

sản phẩm dự kiến

 

1

2

3

1

Gia đình và vấn nạn bạo lực dưới góc độ tiếp cận văn hoá

Mục tiêu:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, kiến nghị xây dựng văn hoá gia đình, nhằm xoá bỏ vấn nạn bạo lực gia đình; đáp ứng nhu cầu xây dựng gia đình Việt Nam ổn định, phát triển bền vững.

Nội dung:

-Xác định khung lý thuyết về văn hoá gia đinh, vai trò của gia đình, văn hoá gia đình và xác định sự biến đổi các giá trị văn hoá từ truyền thống đến hiện đại của gia đình Việt Nam hiện nay.

- Nghiên cứu thực trạng, phân tích nguyên nhân hình thành và phát triển các hành vi bạo lực gia đình từ góc độ kinh tế học, văn hóa học, xã hội học, tâm lý học, giáo dục học…, vấn nạn bạo lực gia đình dưới tác động của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập, xác đinh các hậu quả của nó đối với sự phát triển cá nhân và sự ổn định xã hội.

- Xác định tính chủ động, tích cực và quyết định then chốt của cá nhân, tổ chức , cơ quan đơn vị trong việc xây dựng văn hoá gia đình thông qua cuộc vận động "Xây dựng gia đình văn hoá ở cơ sở

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm xây dựng và phát triển văn hoá gia đình, xoá bỏ các hành vi bạo lực, xâm hại đến quyền lợi vật chất, tinh thần của các cá nhân( trong đó đa số là phụ nữ  và trẻ em).

Dự kiến sản phẩm:

Báo cáo khoa học; Phụ lục : số liệu điều tra, …

 

2

Phát triển nguồn lực thông tin điện tử ở các thư viện Tỉnh, Thành phố phía Nam       

 

Mục tiêu:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kiến nghị về việc phát triển nguồn lực thông tin điện tử cho các thư viện tỉnh thành phố phía Nam.

Nội dung:

- Nghiên cứu đặc điểm, bản chất, ý nghĩa của nguồn lực thông tin điện tử.

- Khảo sát thực trạng nguồn lực thông tin điện tử tại 32 tỉnh thành phố phía Nam( từ Đà Nẵng đến Cà Mau) về: số lượng, thành phần, phương thức bổ sung, tổ chức, bảo quản, khai thác…

- Phương hướng phát triển nguồn lực thông tin điện tử tại các thư viện tỉnh thành phố phía Nam.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị về việc phát triển nguồn lực thông tin điện tử  cho các thư viện tỉnh thành phố phía Nam.

Dự kiến sản phẩm:

Báo cáo khoa học. Phụ lục: số liệu điều tra,…

3

Tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến lối sống tại khu vực đang công nghiệp hoá, đô thị hoá- Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.         

Mục tiêu:

Nhận diện những thay đổi về lối sống và xu hướng biến đổi của lối sống dưới tác động của chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu vực đang trong quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá, đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm góp phần gìn giữ, bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng lối sống văn minh hiện đại, gia đình Việt Nam phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

Nội dung:

 - Xác định khía cạnh tiêu biểu về lối sống của người dân.

- Mô tả thực trạng sự biến đổi lối sống của người dân dưới tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sự biến đổi lối sống sữ được xem xét trên một số khía cạnh chủ yếu như: quan hệ trong gia đình, quan hệ giữa gia đình với cộng đồng, quan niệm về các giá trị, chuẩn mực chi phối hành vi của người dân…

- Phân tích nguyên nhân, đặc biệt là ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất sự biến đổi về lối sống của người dân tại các khu vực đang diễn ra quá trình CNH, HĐH.

- Xu hướng biến đổi về lối sống của người dân tại các khu vực đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

- Đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm góp phần gìn giữ, bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thống, xây dựng lối sống văn minh, hiện đại trong bối cảnh chuyển đổi và hội nhập quốc tế.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học; Phụ lục: số liệu điều tra,…

 

4

Thực trạng lối sống gia đình trẻ hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại Hải Dương và Thái Bình).     

 

Mục tiêu:

- Nhận diện lối sống của các gia đình trẻ ở hai tỉnh nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đề xuất giải pháp hỗ trợ các gia đình trẻ nâng cao chất lượng cuộc sống , giữ gìn lối sống phù hợp với giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam.

Nội dung:

- Mô tả thực trạng quy mô, cấu trúc; quan hệ giữa các thành viên và hành vi ứng xử trong gia đình trẻ.

- Thực trạng về quan niệm vợ hoặc chồng trong gia đình trẻ về hạnh phúc gia đình, về quan niệm sống, nhu cầu cá nhân và trách nhiệm của họ trong việc nuôi dạy con cái, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà.

- Thực trạng về phân công lao động và quản lý tài sản, chi tiêu trong gia đình , tham gia các hoạt động cùng cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội ở địa phương, nghề nghiệp và thu nhập, điều kiện và trang thiết bị, phương tiện sống trong gia đình…

- So sánh những biến đổi trong lối sống của gia đình trẻ với các gia đình truyền thống, làm rõ những mặt tích cực, tiêu cực

- Đề xuất những giải pháp hỗ trợ các gia đình trẻ nâng cao cgất lượng cuộc sống, gìn giữ lối sống phù hợp với giá trị văn hoá dân tộc Việt Nam.

Dự kiến sản phẩm:

Báo cáo khoa học;  Phụ lục: số liệu điều tra,…

5

Đánh giá hệ thống tiêu chí gia đình văn hóa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.         

Mục tiêu:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống tiêu chí gia đình văn hoá ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế .

Nội dung:

- Một số vấn đề lý luận về hệ thống tiêu chí gia đình văn hoá trong thời kỳ hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

- Thực trạng hệ thống tiêu chí gia đình văn hoá hiện nay tại đồng bằng sông Cửu Long. Phân tích nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng xây dựng gia đình văn hoá hiện nay.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống tiêu chí gia đình văn hoá nhằm góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học. Phụ lục: số liệu điều tra,…

6

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá và phân loại tài nguyên du lịch Việt Nam

 

Mục tiêu:

- Góp phần thực hiện Luật Du lịch, triển khai. Chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2020, đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

- Xác lập cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) xây dựng hệ thống chỉ tiêu phân loại và đánh giá tài nguyên du lịch Việt Nam.

- Đề xuất hệ thống chỉ tiêu phân loại và đánh giá tài nguyên du lịch Việt Nam.

Nội dung:

- Tổng quan những vấn đề lý luận về chỉ tiêu phân loại và đánh giá tài nguyên du lịch.

- Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về trong và ngoài nước về xây dựng các chỉ tiêu phân loại, đánh giá tài nguyên chung, tài nguyên du lịch nói riêng.

- Xác lập cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) xây dựng các chỉ tiêu phân loại và đánh giá tài nguyên du lịch.

- Nghiên cứu đề xuất hệ thống chỉ tiêu phân loại và đánh giá tài nguyên du lịch Việt Nam.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học về cơ sở xác lập hệ thống chỉ tiêu phân loại và đánh giá tài nguyên du lịch Việt Nam.

- Hệ thống chỉ tiêu phân loại và đánh giá tài nguyên du lịch Việt Nam.

7

Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá ở quy mô quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu của du lịch Việt Nam.

 

Mục tiêu:

- Đề xuất những định hướng và giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá ở quy mô quốc gia một cách hiệu quả và bền vững, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu của du lịch Việt Nam.

Nội dung:

- Xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá ở quy mô quốc gia.

+ Cơ sở lý luận để phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá ở quy mô quốc gia.

+ Cơ sở thực tế để phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá ở quy mô quốc gia

+ Kinh nghiệm nước ngoài trong việc phát triển hệ thống các sản phẩm du lịch văn hoá ở quy mô quốc gia.

- Định hướng phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hoá ở Việt Nam.

- Đề xuất các giải pháp tổng hợp thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm du lịch văn hoá Việt Nam.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học; Phụ lục: sđồ, bản đồ, phim ảnh, số liệu điều tra…

8

Nghiên cứu các hoạt chất sinh học từ sò huyết biển để sản xuất thực phẩm chức năng tăng cường thể lực và hồi phục sức khoẻ cho VĐV các môn đối kháng.

Mục tiêu:

- Nghiên cứu quy trình sản xuất, đánh giá tác dụng của viên tăng lực từ sò huyết biển kết hợp các hợp chất nhằm tăng cường thể lực cho VĐV nói chung và VĐV các môn đối kháng nói riêng.

Nội dung:

- Nghiên cứu hàm lượng các hoạt chất sinh dược có trong nguyên liệu sò huyết biển.

- Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất viên tăng lực cho VĐV từ sò huyết biển và các chất kết hợp.

- Sản xuất thử nghiệm viên tăng lực từ sò huyết biển và các chất kết hợp.

- Nghiên cứu tác dụng sản phẩm viên tăng lực trên động vật thực nghiệm và đánh giá tác dụng trên VĐV ở các môn đối kháng.

- Nghiên cứu tác dụng của sản phẩm trong kiểm định và chứng nhận của ủy ban phòng, chống doping quốc tế về sản phẩm.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học:

+ Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm viên tăng lực từ sò huyết biển dùng cho VĐV

+ Sản phẩm thử nghiệm10.000 viên tăng lực từ sò huyết biển dùng cho VĐV.

+ Đánh giá nghiên cứu thử nghiệm tác dụng trên VĐV các môn đối kháng.

+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương với sản phẩm của một số nước trong khu vực( Trung Quốc,Thái Lan, Hàn Quốc).

+ Tham gia đào tạo cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

- Giấy phép sản xuất và đăng ký chất lượng.

- Các bài báo đăng tạp chí chuyên ngành, hội nghị trong nước và quốc tế.

9

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khả năng hồi phục của VĐV đẳng cấp cao sau lượng vận động thể lực.         

 

Mục tiêu:

 Dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình hồi phục tài tiến hành đánh giá diễn biến qua trình hồi phục và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khả năng hồi phục của VĐV các môn thể thao sau lượng vận động thể lực.

Nội dung:

- Lập test vận động ( với lượng vận động chuẩn)

- Đánh giá diễn biến hồi phục sau lượng vận động chuẩn.

- Xác định diễn biến hồi phục sau các khoảng thời gian khác nhau.

- Xác định tốc độ hồi phục sau vận động của các VĐV đẳng cấp cao.

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khả năng hồi phục sau vận động.

- Lập thang điểm đánh giá năng lực hồi phục cho các VĐV đẳng cấp cao.

- Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khả năng hồi phục cho các VĐV đẳng cấp cao.   

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học:

+ Những diễn biến hồi phục sau lượng vận động chuẩn

+ Diễn biến hồi phục sau các khoảng thời gian khác nhau

+ Tốc độ hồi phục sau vận động của các VĐV đẳng cấp cao.

+ Tiêu chuẩn đánh giá năng lực hồi phục sau vận động.

+ Thang điểm đánh giá năng lực hồi phục cho các VĐV đẳng cấp cao.

+ Tiêu chuẩn đánh giá năng lực hồi phục cho VĐV đẳng cấp cao.

-Phụ lục.

 

10

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển du lịch thể thao ở khu vực Đông Nam bộ.    

 

Mục tiêu:

   Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động du lịch thể thao ở các tỉnh Đông Nam bộ và xác định nhu cầu hoạt động du lịch thể thao, trên cơ sở đó dự báo phát triển, xây dựng quy hoạch và các giải pháp phát triển du lịch thể thao ở khu vực Đông Nam bộ.

Nội dung:

- Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động du lịch thể thao ở các tỉnh Đông Nam bộ bao gồm; du lịch thể thao sự kiện, du lịch thể thao đất liền, du lịch thể thao miền biển, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch thể thao sức khoẻ, du lịch thể thao giải trí.

- Nghiên cứu nhu cầu hoạt động và dự báo phát triển du lịch thể thao ở các tỉnh Đông Nam bộ.

- Xây dựng quy hoạch và các giải pháp phát triển du lịch thể thao khu vực Đông Nam bộ.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học (phân tích và đề án, qui hoạch phát triển)

 

11 

Nghiên cứu sản xuất thiết bị đo lực và gia tốc ứng dụng trong các môn chạy cự ly ngắn và nhảy cao, nhảy xa phục vụ công tác giảng dạy – huấn luyện VĐV

 

Mục tiêu:

- Nghiên cứu thiết kế sản phẩm đo lực và gia tốc ứng dụng trong giảng dạy - huấn luyện VĐV chạy cự ly ngắn và các môn nhảy cao, nhảy xa,  ứng dụng, xác định hiệu quả trong giảng dạy - huấn luyện VĐV .

Nội dung:

- Tổng quan về vấn đề đo lường kỹ thuật trong huấn luyện thể thao.

- Đánh giá các công trình nghiên cứu, các sản phẩm tương tự có liên quan.

- Mô tả kỹ thuật và tính năng của sản phẩm.

- Phương pháp, cách thức vận hành sản phẩm.

- ứng dụng thử nghiệm. so sánh xác định độ tin cậy của sản phẩm.

- Nghiên cứu điều tra, khảo sát tính ứng dụng của sản phẩm trên diện rộng phục vụ công tác giảng dạy - huấn luyện.

- Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm thương mại

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học; Phụ lục (tài liệu minh hoạ,…)

- Bộ sản phẩm mẫu với các bộ cảm biến điện tử, cùng các phầm mềm CNTT được gắn trên các thiết bị, dụng cụ thể thao ( bàn đạp và ván giậm nhảy) nhằm đo lực, gia tốc ... của VĐV các môn chạy cự ly ngắn, các môn nhảy cao, nhảy xa đảm bảo độ chính xác và chất lượng theo tiêu chuâtn đo lường đặt ra, phục vụ công tác giảng dạy - huấn luyện sinh viên, VĐV điền kinh tại các trường ĐH TDTT và các TT Huấn luyện TT trên phạm vi toàn quốc.

12

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực các bảo tàng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

 

Mục tiêu:

 Xác định nhu cầu về cán bộ bảo tàng, đề xuất những giải pháp, kiến nghị để đáp ứng nhu cầu về xán bộ bảo tàng cho các bảo tàng đồng bằng sông Cửu Long.

 Nội dung:

- Những vấn đề chung về nguốn nhân lực bảo tàng

- Thực trạng nguồn nhân lực các bảo tàng khu vực đồng bằng sông Cửu Long ( lưu ý cách tiếp cận mới về đánh giá nguồn nhân lực)

- Phát triển nguồn nhân lực tại các bảo tàng khu vực đồng bằng sông Cửu Long:

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học; Phụ lục: số liệu điều tra,…

13

Nghiên cứu văn hoá các dân tộc Bru-Vân Kiều phục vụ hoạt động của Bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam

Mục tiêu:

Nghiên cứu toàn diện về văn hoá dân tộc Bru- Vân Kiều cư trú dọc biên giới Việt- Lào ở các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tộc người trong hiện tại cũng như trong tương lai, đồng thời xây dựng cơ sở khoa học cho các nhà quản lý hoạch định chính sách phù hợp, tạo điều kiện để cộng đồng Bru- Vân Kiều phát triển bền vững trong cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Nội dung:

- Nghiên cứu toàn diện về văn hoá dân tộc Bru- Vân Kiều, nhằm hệ thống hoá nguồn tư liệu về văn hoá dân tộc Bru- Vân Kiều cư trú dọc biên giới Việt- Lào, cụ thể là ở các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế.

- Xác định những yếu tố văn hoá truyền thống làm nên bản sắc văn hoá tộc người. Đồng thời tìm ra những yếu tố giao thoa văn hoá trong quá trình cộng cư và xu hướng phát triển trong tương lai.

- Các giải pháp khai thác những giá trị văn hóa dân tộc Bru- Vân Kiều cho việc trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học ; Phụ lục: tài liệu chữ viết, hình ảnh, bản vẽ…

14

Nghiên cứu bảo tồn sự đa dạng văn hoá trong phát triển du lịch miền núi phía Bắc Việt Nam       

 

Mục tiêu:

- Nghiên cứu nhằm đưa ra những giải pháp bảo tồn sự đa dạng văn hoá trong sự phát triển du lịch miền núi phía Bắc Việt Nam.

Nội dung:

- Nghiên cứu tổng quan những bản sắc văn hóa, đặc điểm đa dạng văn hoá của các tộc người ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Khảo sát thực trạng việc khai thác sự đa dạng văn hoá của các tộc người phục vụ du lịch ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Tác động của du lịch đến bản sắc và sự đa dạng văn hóa (cần tiếp cận những trường hợp cụ thể về du lịch văn hóa để từ đó rút ra cái được, cái chưa được)

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo tồn sự đa dạng văn hoá trong phát triển du lịch hiện nay ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học của đề tài:

+ Các giải pháp bảo tồn sự đa dạng văn hoá trong sự phát triển du lịch miền núi miền Bắc Việt Nam.

+ Các bản đồ, bản vẽ về các điểm, tour và các sản phẩm văn hoá đặc trưng phục vụ du lịch…

15

Nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo Cán bộ Văn hoá bậc Đại học và sau Đại học tại trường Đại học Văn hoá Hà Nội trong xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế.

(Giao cho Vụ đào tạo chủ trì điều chỉnh lại phạm vi nghiên cứu, xây dựng thành chương trình dài hạn.)

 

16

Những khó khăn, thuận lợi và giải pháp áp dụng đồng bộ Luật Du lịch, luật Di sản Văn hoá và Luật Doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch.  

 

Mục tiêu:

- Nghiên cứu Luật Du lịch, Luật Di sản Văn hoá, Luật Doanh nghiệp cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện hiện hành đề xuất các giải pháp hữu hiệu áp dụng đồng bộ các đạo luật trên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các Sở, phòng Văn hoá. Thể thao và Du lịch ở địa phương.

Nội dung:

- Thực trạng áp dụng Luật Du lịch, Luật Di sản Văn hoá và Luật Doanh nghiệp trong hoạt động du lịch. Những thuận lợi và tồn tại vướng mắc.

- Những điều khoản điều chỉnh tương đồng và xung đột của ba đạo luật trên đối với hoạt động du lịch.

- Đề xuất giải pháp thực thi đồng bộ ba đạo luật trên. Phương án xử lý các vướng mắc có thể xảy ra.

Dự kiến sản phẩm:

Báo cáo khoa học . Phụ lục: số liệu điều tra,…

17

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách văn hoá đối ngoại của Việt Nam.

Mục tiêu

Từ nghiên cứu chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách văn hoá đối ngoại ở Việt Nam.

Nội dung:

- Một số vấn đề lý luận chung về văn hoá đối ngoại.

- Tình hình thực hiện chính sách văn hóa đối ngoại của một số nước trên thế giới.

- Thực trạng chính sách văn hoá đối ngoại của Việt Nam.

- Đề xuất hoàn thiện chính sách văn hoá đối ngoại của Việt Nam.

Dự kiến sản phẩm:

Báo cáo khoa học ; Phụ lục: số liệu, tài liệu minh hoạ…

18

Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở khu vực miền Đông Nam Bộ.

Mục tiêu:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khắc phục nguyên nhân, cải biến thực trạng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở ở khu vực miền Đông Nam Bộ góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-x• hội của đất nước.

Nội dung:

- Tổng quan về khu vực miền Đông Nam bộ và đời sống văn hoá cơ sở ở khu vực miền Đông Nam Bộ.

- Thực trạng đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở khu vực miền Đông Nam bộ (phát hiện những nét riêng để hài hoà với cái chung đúc rút những kinh nghiệm quý báu góp phần vào quá trình phát triển kinh tế x• hội của đất nước)

- Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở khu vực miền Đông Nam Bộ.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học.

- Các băng ghi hình lại đời sống văn hoá cơ sở và các hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở khu vực miền Đông Nam Bộ.

19

Nghệ thuật trang trí chùa Khmer đồng bằng sông Cửu Long

 

Mục tiêu:

Góp phần làm rõ về nguồn gốc, giá trị và ý nghĩa của các loại hình tượng, hoa văn trang trí trong những công trình kiến trúc của các ngôi chùa Khmer Nam bộ. Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Nội dung:

- Nghiên cứu khái quát về nghệ thuật tạo hình Khmer nói chung, về hình tượng và hoa văn trang trí nói riêng ở các ngôi chùa Khmer đồng bằng sông Cửu Long.

- Làm rõ về nguồn gốc, giá trị và ý nghĩa của các loại hình tượng, hoa văn trang trí trong những công trình kiến trúc của các ngôi chùa Khmer Nam bộ.

- Những nét tương đồng và dị biệt giữa chùa Khmer Nam bộ với chùa Khmer ở Campuchia, Ấn độ.

- Mối quan hệ về nghệ thuật trang trí chùa Khmer với văn hoá Việt- Kinh, Chăm, Hoa

- Kỹ năng của các nghệ nhân hiện nay trong nghệ thuật trang trí của các ngôi chùa Khmer.

- Tập hợp hệ thống hoá các loại hình tượng và hoa văn trang trí trong các ngôi chùa Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Thực trạng và xu hướng phát triển của nghệ thuật trang trí trong các ngôi chùa Khmer, những tác động của nó đến đời sống văn hoá tinh thần trong cộng động người Khmer.

- Đề xuất kiến nghị hoạt động nghiên cứu và phát huy giá trị di tích đối với các ngôi chùa Khmer Nam bộ.

Dự kiến sản phẩm:

- Báo cáo khoa học, Các mẫu tài liệu sổ sách và hình ảnh.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác