254/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 254/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 01 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn về công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 23 tháng 01 năm 2014, tại Bắc Ninh, Đoàn công tác của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tại di tích đền Đô, di tích đền Bà Chúa Kho tỉnh Bắc Ninh. Tham dự đoàn công tác về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Di sản văn hoá, Văn phòng Bộ, phóng viên của một số cơ quan báo chí; về phía tỉnh Bắc Ninh có Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Tử Quỳnh, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã Từ Sơn, Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Qua kiểm tra thực tế các di tích, sau khi nghe báo cáo của đại diện Ban Quản lý di tích, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã Từ Sơn, Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, ý kiến của các thành viên Đoàn công tác, Thứ trưởng - Trưởng Đoàn công tác Hồ Anh Tuấn kết luận:

Để góp phần quản lý và tổ chức lễ hội, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng của Tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1) Hướng dẫn tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo kết luận số 51-KL/TW ngày 27/7/2009 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức Lễ hội; Công văn số 4449/BVHTTDL-TTr ngày 05/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức hoạt động lễ hội năm 2014; Chỉ thị số 329/CT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014.

2) Triển khai các biện pháp thực hiện tốt tinh thần Công văn số 9478/NHNN-PHKQ ngày 18/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hạn chế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng: không để các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sử dụng đồng tiền hợp lý, không cài, dắt, đặt, rải tiền một cách tùy tiện gây phản cảm, đặc biệt đối với khu vực di tích đền Bà Chúa Kho.

3) Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh, Ban Quản lý di tích đền Bà Chúa Kho xây dựng và triển khai quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, sắp xếp các hàng quán dịch vụ hợp lý, đúng quy định, đảm bảo mỹ quan, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng lừa đảo, ép mua, ép giá, bán hàng rong, bày bán hàng tại khu vực I của di tích.

4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các vi phạm trong mùa lễ hội; ngăn chặn việc mê tín dị đoan như đốt đồ mã, có giải pháp hữu hiệu đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực di tích, nơi tổ chức lễ hội; tiếp tục quan tâm và tập trung chỉ đạo các lễ hội lớn: lễ hội đền Bà Chúa Kho, Hội Lim... đảm bảo đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hoá, từng bước khắc phục những bất cập, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lễ hội.

5) Rà soát các địa điểm đặt hòm công đức tại nơi thờ tự hợp lý, đảm bảo số lượng hòm công đức đúng quy định, bố trí bàn ghi công đức phù hợp để phục vụ nhân dân công đức tu bổ di tích. Bố trí lực lượng thu gom hương, tiền, lễ đặt tại các vị trí không đúng quy định làm ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của di tích, đặc biệt trong dịp lễ hội. Kiên quyết ngăn chặn việc giắt tiền, thả tiền nơi thờ tự, đốt đồ mã nơi công cộng; rà soát việc bố trí đồ thờ tự và các hiện vật trong di tích đúng hồ sơ, đảm bảo mỹ quan.

6) Có hướng dẫn, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh, phòng, chống cháy nổi đối với các di tích, đặc biệt là di tích đền Bà Chúa Kho; sắp xếp hệ thống giá để đồ lễ đảm bảo mỹ quan, an toàn, kịp thời thoát nạn khi có sự cố; bổ sung hệ thống bảng, biển giới thiệu, hướng dẫn di tích đảm bảo mỹ quan.

7) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến văn bản quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hoá, quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Các hoạt động văn hóa công cộng phải thực hiện đúng theo quy định, ngăn chặn các trò chơi có tính chất cờ bạc trá hình, lưu hành văn hóa phẩm ngoài luồng, nạn ăn xin, cướp giật và các tệ nạn khác xảy ra nơi tổ chức lễ hội.

8) Đề nghị Ban Quản lý di tích đền Bà Chúa Kho, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch việc chấp hành quy định của pháp luật về di sản văn hoá trong việc xây dựng nhà sắp lễ tại di tích.

9) Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức tập huấn phổ biến quy định của pháp luật và nâng cao kiến thức về quản lý, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo di tích cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn và tăng cường công tác cắm mốc giới di tích trên địa bàn theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bắc Ninh;

- UBND tỉnh Bắc Ninh

- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh;

- Các đơn vị: DSVH, VHCS, Thanh tra Bộ;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT) S(20).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác