254/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái về việc triển khai xây dựng chính sách cấp bách phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Trong các ngày 24 tháng 5 năm 2011, ngày 01 tháng 6 năm 2011 và ngày 07 tháng 7 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai xây dựng những chính sách cấp bách phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tổng hợp ý kiến tại các cuộc họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện:

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ- BVHTTDL ngày 06 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng những chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2011-2012:

- Chủ động sớm thành lập các tổ soạn thảo văn bản do đơn vị chủ trì.

- Tuân thủ nghiêm túc thời hạn xây dựng chính sách cấp bách của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch, Tài chính trong quá trình xây dựng chính sách cấp bách.

2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Làm đầu mối chuyên trách theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai kế hoạch xây dựng các văn bản được giao;

- Làm việc với các đơn vị để phân công chi tiết lộ trình xây dựng các chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;

- Xây dựng kế hoạch phân công cán bộ Phòng Chính sách Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với các đơn vị, địa phương, khảo sát ở nước ngoài để bám sát thực tiễn phục vụ cho việc tham mưu xây dựng có hiệu quả chính sách trong lĩnh vục văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Chủ trì một số nhiệm vụ, cụ thể :

+ Xây dựng Đề án về thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tập trung vào công tác quản lý tiền công đức để hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2012;

+ Đề xuất xây dựng Đề án "Huy động các nguồn lực phát triển văn hóa nghệ thuật, và nghiên cứu đề tài khoa học nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong giai đoạn hiện nay";

+ Chủ trì làm việc với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) để thành lập Nhóm Công tác về Văn hóa, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định;

+ Chủ trì việc đề xuất và tham gia các chương trình hỗ trợ cua Quỹ ECWP trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Austraia - New Zeaiand (AANZPTA) và Quỹ JAIF trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP). Phối hợp Bộ Công Thương bảo vệ các đề án của Bộ và chủ trì triển khai thực hiện khi được các Quỹ trên phê duyệt;

+ Chủ trì và đôn đốc Cục Điện ảnh, Thanh tra Bộ, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý VHTTDL triển khai "Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ" (STAR) theo kế hoạch đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

3. Các đơn vị: Văn phòng, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ, có cơ chế chia sẻ thông tin trong theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng văn bản, đề án trong thuộc Nhóm chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2011-2012.

- Văn phòng: Chủ trì theo dõi, đôn đốc Chương trình xây dựng văn bản, đề án của Bộ.

- Vụ Pháp chế: Chủ trì theo dõi, đôn đốc và thẩm định Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính: Chủ trì theo dõi, đôn đốc và và tham gia trực tiếp công tác xây dựng văn bản, đề án trong thuộc Nhóm chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Các đơn vị liên quan;

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD.40.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác