2556/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 yà Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đón đoàn nghệ thuật Hàn Quốc (13 người) sang Việt Nam tố chức chương trình biếu diễn nghệ thuật Hàn Quốc.
Thời gian và địa điếm:
-Ngày 06/8/2015 tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
-Ngày 09/8/2015 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Nam, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam;
- Ngày 11/8/2015 tại Nhà hát thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Kinh phí: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chịu toàn bộ các chi phí liên quan.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2531/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, LNTN.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác