2557/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Huế ký thỏa thuận với Ba Lan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Huế ký Thỏa thuận hợp tác về trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên với Học viện Âm nhạc Krakow (Ba Lan) trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của Quỹ học bổng châu Âu Eramus+.
Điều 2. Học viện Âm nhạc Huế có trách nhiệm báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Thỏa thuận theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, HTQT, THV (7).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác