2559/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan Phim Bra-xin tại Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM BRA-XIN TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ  Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB của Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức "Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hoà Liên bang Bra-xin tại Việt Nam tổ chức Liên hoan Phim Bra-xin nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thời gian: từ ngày 06 đến 12 tháng 11 năm 2009.

- Địa điểm: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

Cục Điện ảnh chịu chi phí dịch phim và duyệt phim.

- Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu chi phí tổ chức chiếu, địa điểm chiếu phim, in ấn vé, tờ rơi, quảng cáo và các chi phí khác liên quan đến Liên hoan Phim Bra-xin tại Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm hủ hành quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế báo cáo)

- Lưu:VT, HTQT (1), PTT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác