2560/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy Tetsuji Honna, nghệ sỹ ghita Keisuke Sakaba và tổ chức chương trình hoà nhạc

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM ĐÓN CHỈ HUY TETSUJI HONNA, NGHỆ SỸ GHITA KEISUKE SAKABA VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HOÀ NHẠC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón nhạc trưởng người Nhật Bản Tetsuji Honna, nghệ sỹ ghita Keisuke Sakaba đến Việt Nam, phối hợp cùng Dàn nhạc tập luyện và biểu diễn chương trình hoà nhạc L'espace Senes.

Thời gian tập luyện: Ngày 03/8 - 06/8/2009.

Thời gian biểu diễn: 20h00 ngày 07/8/2009 và ngày 8/8/2009.

Địa điểm: Trung tâm Văn hoá Pháp (L'espace - 24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Điều 2. Kinh phí:

Nhà tài trợ Vietnam Airlines cung cấp vé máy bay cho nhạc trưởng và nghệ sỹ ghita, Trung tâm văn hoá Pháp chịu trách nhiệm về địa điểm biểu diễn và in ấn chương trình. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí vận chuyển nhạc cụ, tiền luyện tập và biểu diễn cho diễn viên dàn nhạc, lễ tân đón tiếp và chi tiền thù lao biểu diễn cho chỉ huy Tetsuji Honna và nghệ sỹ ghita (lấy từ nguồn tài trợ).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế b/c);

- Lưu: VT, HTQT (1), VTA.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác