2562/BVHTTDL-ĐT

TLBT, Vụ TVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2562/BVHTTDL-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2013 Về việc rà soát, đánh giá và đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ HS, SV các ngành nghệ thuật.

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật

Nhằm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án “Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật”.

Để có cơ sở xây dựng và ban hành những chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật báo cáo những nội dung sau:

1. Rà soát và đánh giá tính phù hợp của các văn bản về chế độ chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật và những khó khăn vướng mắc đối với việc áp dụng các văn bản trong thực tiễn.

2. Đề xuất những giải pháp điều chỉnh bổ sung, xây dựng mới các văn bản pháp quy về chế độ chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật (nêu cụ thể những văn bản, nội dung cần điều chỉnh).

3. Đề xuất những nội dung cần thiết, cụ thể về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật tốt nghiệp bằng tác phẩm, trong đó nêu rõ:

a) Các ngành/chuyên ngành cần hỗ trợ.

b) Định mức chi phí hỗ trợ cho các ngành/chuyên ngành.

Văn bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Đào tạo) trước ngày 26 tháng 7 năm 2013, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử: kthuong71@yahoo.com./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (b/c);

- Lưu: VT, KT (55);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác