2566/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CÁC TỈNH MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đến thầu;

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và chọn phương án kiến trúc Dự án Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung-Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2009 của bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-VP ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Văn phòng về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du Iịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-VP ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng về việc chỉ định thầu gói thầu tư vấn khảo sát đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500; định vị cắm mốc ranh giới khu đất; thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/500 công  trình Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung -Tây Nguyên ;

Căn cứ Quyết định số 44b/QĐ-VP ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng về việc chỉ định thầu gói thầu thẩm tra phương án khảo sát địa chất công trình Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Văn phòng tại Tờ trình số 21/TTr-VP ngày 26 tháng 6 năm 2009 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến hành việc lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (đểb/c);

Lưu:VT, Vụ KHTC(2), Tùng 8.PHỤ LỤC

Kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên.

(Kèm theo Số 2566/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Các công việc đã thực hiện

TT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lực chọn nhà thầu

Thời gian

tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

 thực hiện

hợp đồng

1

Thi tuyển phương án kiến trúc

52.225.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý IV/ 2008

Trọn gói

90 ngày

2

Khảo sát, đo đạc hiện trạng, cắm mốc giới, tính diện tích trong và ngoài chỉ giới

1.987.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý IV/ 2008

Trọn gói

30 ngày

3

Lập QH tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500

10.313.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý II/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

4

Thẩm tra phương án và dự toán khoan KSĐC

1.825.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý II/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

20 ngày

5

Lập dự án đầu tư

272.177.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý I/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

75 ngày

 

2. Các công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT

Nội dung

Giá trị công việc (đồng)

1

Chi phí phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

10.000.000

2

 Xin chỉ giới đường đỏ và cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật

5.000.000

3

Lệ phí cấp đất

5.000.000

4

Lệ phí thoả thuận cấp điện, cấp thoát nước, môi trường, PCCC, quốc phòng

10.000.000

5

Chi phí QLDA giai đoạn chuẩn bị đầu tư

60.000.000

1.       Kế hoạch đấu thầu

TT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức

 lực chọn nhà thầu

Thời gian

 tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian

 thực hiện

hợp đồng

1

Khoan KSĐC công trình phục vụ lập dự án và thiết kế

486. 657.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý III/ 2009

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

2

Giám sát khảo sát địa chất

11.680.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý III/ 2008

Theo tỷ lệ phần trăm

Theo tiến độ khoan khảo sát

3

Thẩm tra thiết kế cơ sở

16.186.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý II-III/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

4

Thẩm tra  dự án

13.679.000

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Quý II-III/2009

Theo tỷ lệ phần trăm

30 ngày

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác