2567/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Công ty TNHH Bình Hạnh Đan thực hiện, sản xuất bộ phim truyện “ Ba vợ cưới vợ ba”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật số 31/2009/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Bình Hạnh Đan mời 01 diễn viên quốc tịch Hoa Kỳ tham gia đoàn làm phim “Ba vợ cưới vợ ba” theo đúng nội dung giám định kịch bản số 357/ĐA-NT ngày 28 tháng 06 năm 2016 và Công văn đồng ý của Cục Điện ảnh số 391/ĐA-NT ngày 08 tháng 7 năm 2016.
Thơi gian: Từ 20/07/2016 đến 30/12/2016.
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Ninh Thuận.
Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phấm của phim chỉ được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các cơ quan chức năng cấp phép; phim được phát hành khi có giấy phép phổ biến và phát hành do Cục Điện ảnh cấp.
Điều 3. Chánh. Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Bộ Công an (A87);
- Sở VHTTDL các tnh/thành như Điều 1;
- Sở Ngoại vụ các tỉnh/thành như Điều 1;
- Lưu: VT, HTQT, NTH(12).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác