2568/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón Đoàn cấp cao Du lịch Quốc gia Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo 83/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch đón và bố trí chương trình làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc (05 người) do Chủ nhiệm Thiệu Kỳ Vỹ (hàm Bộ trưởng) dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam, kết hợp ký kết Biên bản hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thời gian: từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 08 năm 2010.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía phần Trung Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đài thọ chi phí ăn, ở, phương tiện đi lại nội địa, tặng phẩm, phiên dịch, lễ tân đón tiếp, tiệc chiêu đãi có biểu diễn nghệ thuật và các chi phí khác liên quan (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Cục Hợp tác quốc tế).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.7

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác