2568/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2568/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch công tác năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Phê duyệt Đề án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013-2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc-2013:

- Đợt 1: Từ ngày 05/8 đến 11/8/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Đợt 1: Từ ngày 25/8 đến 29/8/2013 tại tỉnh Quảng Ninh

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác