2569/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tham gia “Ngày hội Mỹ thuật thiếu nhi châu Á”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch;

Căn cứ thông báo số NF10-1, ngày 16 tháng 04 năm 20 10 của Liên đoàn quốc gia các hiệp hội UNESCO tại Nhật bản;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điếu 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và tiến lãm và Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Liên đoàn các hiệp hội UNESCO tại Nhật bản (NFUAJ), tổ chức “Ngày hội Mỹ thuật thiếu nhi châu Á” Mitsubishi -Enikki 2010-2011'' cấp quốc gia và tuyển chọn 08 bộ tranh xuất sắc nhất gửi cho Ban tổ chức Nhật Bản, tham gia cấp khu vực

Thời gian: từ tháng 7/2010 - 01/2011.

Điều 2. Kinh phí: Ban Tổ chức Nhật Bản tài trợ kinh phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác