2571/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh Trung Quốc ngày nay

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh "Trung Quốc ngày nay" tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 60 năm hai nước Việt Nam-Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thời gian: từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2010.

Địa điểm: Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chi trả chi phí tổ chức triển lãm và các chi phí tổ chức liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NTS.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác