2573/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Làng Ngòi - Đá Bàn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 271/VHTTDL- DSVH ngày 29/5/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đề nghị thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Làng Ngòi - Đá Bàn, xã Bằng Mỹ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (kèm theo hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 42/DSVH-DT ngày 28/01/2015). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Làng Ngòi - Đá Bàn, bao gồm các hạng mục: phục hồi Hội trường, xây dựng nhà ban quản lý (thuộc khu vực Làng Ngòi); phục hồi lán ở và làm việc của đồng chí Xu-pha-nu-vông, cải tạo cửa hang Đá Bàn, xây dựng cầu qua suối, nhà văn hóa thôn (thuộc khu vực Đá Bàn); xây dựng tôn tạo các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Không phục hồi hệ thống hầm hào.
- Đối với việc phục hồi Hội trường tại khu vực Làng Ngòi và phục hồi lán ở và làm việc của đồng chí Xu-pha-nu-vông tại khu vực Đá Bàn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục nghiên cứu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và xin ý kiến của Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam để củng cố cơ sở khoa học cho việc thiết kế.
- Đối với việc xây dựng cầu qua suối: cần điều chỉnh thiết kế theo hướng chia nhỏ khẩu độ cầu để giảm bót tiết diện dầm cầu, đảm bảo hài hòa hơn với cảnh quan khu vực.
- Hồ sơ dự án’cần bổ sung bản vẽ thiết kế cải tạo cửa hang Đá Bàn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang biết, chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Làng Ngòi - Đá Bàn theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT,DSVH,NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác