2574/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2574/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2013 Về việc Tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 24 tháng 9 năm 2012 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai nhiệm vụ “Thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015’’;

Căn cứ Quyết định số 5110/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-CNTT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Trung tâm Công nghệ thông tin về việc tổ chức Hội nghị -Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật’’;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hóa qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”.

Kinh phí: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng)

Thời gian tổ chức Hội nghị - Hội thảo: tháng 9 năm 2013

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Kinh phí thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013 cấp về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi cho hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, KHCNMT (2), BT.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác