2576/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2576/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 1188/SVHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 12 năm 2012; Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp tại Công văn số 143/BQLDT-KHNV ngày 01 tháng 7 năm 2013, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 05/XHNV-BTLSVH ngày 02 tháng 7 năm 2013

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ban quản lý Khu di tích Gò Tháp phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh khai quật tại di tích Khu Gò Mộ thuộc Khu di tích Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian khai quật từ ngày 25/7/2013 đến ngày 25/9/2013

- Diện tích khai quật: 400m2

- Chủ trì khai quật: Ông Đặng Văn Thắng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp (02);

-BQL Khu di tích Gò Tháp (02);

-TĐHKHXH&NV, ĐHQG TPHCM (02);

-Lưu: VT, DSVH, LQV.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác