2580/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỚNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cộng tác trong Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CỘNG TÁC TRONG BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP ĐỀ ÁN "XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-BVHTTDL, ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo và Tổ trưởng Tổ Biên tập Đề án,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công công tác trong Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030" như trong Bảng phân công công tác kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những người có tên trong Bảng phân công công tác nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;

-Bộ trưởng (đế báo cáo)

- Lưu:VT, ĐT, NVL 60.Bảng phân công công tác trong Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030"

(Kèm theo Quyết định Số 2580/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1.       Phân công công tác trong Ban Soạn thảo Đề án

 

SỐ

TT

HỌ TÊN ỦY VIÊN

HỌ TÊN ỦY VIÊN

1

Ông Trần Chiến Thắng,

Thứ trưởng, Trưởng ban

 Phụ trách chung; chủ trì các phiên họp Ban và các Hội nghị, Hội thảo liên quan

2

Ông Bùi Văn Tiến, Vụ trưởng

Vụ Đào tạo, Phó trưởng ban

Phụ trách các nội dung liên quan đến triền khai Kế  hoạch của Ban; phụ trách trực tiếp các nội dung liên quan đến đào tạo nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch.

3

Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng vụ Kế hoạch, Tài chính,

Phụ trách các nội dung liên quan đến các chính sách, cơ chế chung về phát triển nhân lực toàn Ngành.

4

Ông Nguyễn Phúc Thảnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên

Phụ trách các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực  văn hóa, nghệ thuật và gia đình; các chính sách, cơ chế liên quan đến tổ chức, cán bộ toàn Ngành.

5

Ông Vương Bích Thắng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục thể dục thể thao, Ủy viên

Phụ trách các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực thể dục thể thao.

 

6

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Ủy viên

Phụ trách các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực du lịch,

7

Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên

Chỉ đạo chuẩn bị công việc liên quan đến các hoạt động của Ban, các cuộc họp và hội thảo; phụ trách về mặt tài chính, chế độ trong quá trình thực hiện Đề án.

8

Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Ủy viên

Phụ trách trực tiếp các nội dung liên quan đến phát triền nhân lực mang tính chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn

9

Ông Nguyên Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Ủy viên

Phụ trách trực tiếp các nội dung liên quan đến phát triền nhân lực mang tính chuyên ngành di sản.

 

10

Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Ủy viên thư ký

 

Tổ trưởng Tổ Biên tập; chỉ đạo Tổ Biên tập chuẩn bị các phiên họp Ban Soạn thảo; tổng hợp chung.

 

2.       Phân công công tác trong Ban Soạn thảo Đề án

 

Số

TT

HỌ TÊN ỦY VIÊN

CÔNG VIỆC

1

Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Tổ trưởng

Phụ trách chung; chủ trì chấp bút viết báo cáo tống hợp; chủ trì tổ chức các phiên họp Tổ Biên tập; đầu mối tổ chức các nhiên họp của Ban Soạn thảo.

2

Ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Phó tổ trưởng

Phụ trách các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực văn hóa nghệ thuật và gia đình; chủ trì chấp bút các báo cáo chuyên đề phát triển nhân lực văn hóa nghệ thuật và gia đình; tham gia viết báo cáo tổng hợp.

3

Ông Lê Quý Phượng, Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao, Phó tổ trưởng

Phụ trách các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực thể dục thể thao; chủ trì chấp bút các báo cáo chuyên đề phát triển nhân lực thể dục thể thao; tham gia viết báo cáo tổng hợp.

4

Ông Hà Văn Siêu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Phó tổ trưởng

Phụ trách các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực du lịch; chủ trì chấp bút các báo cáo chuyên đề phát triển nhân lực du lịch; tham gia viết báo cáo tổng hợp

5

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Ban Chính sách và Phát triển Văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

Chuẩn bị các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực văn hóa nghệ thuật và gia đình; tham gia viết báo cáo tổng hợp.

 

6

Ông Đặng Trần Hoàn, Trưởng phòng hành chính, Viện Khoa học Thể dục thể thao, Ủy viên

Chuẩn bị các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực thể dục thể thao; tham gia viết báo cáo tổng hợp.

7

Bà Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch ; Ủy viên

Chuẩn bị các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực du lịch; tham gia viết báo cáo tổng hợp.

 

8

Bà Đoàn Quỳnh Dung, Trưởng phòng Hành chính Tổ chức Văn phòng Bộ, Ủy viên

Phối hợp với Ông Nguyễn Tuấn Anh chuẩn bị các nội dung liên quan đến phát triển nhân lực gia đình; Phối hợp với Bà Đoàn Thị Thắm chuẩn bị tài liệu cho các viên cuộc họp Tổ Biên tập và Ban Soạn thảo.

9

Bà Lê Thị Thu Hiền, Chuyên viên vụ Đào tạo, Ủy viên

Chuẩn bị công việc liên quan đến các cuộc họp Tổ Biên tập, Ban Soạn thảo và các cuộc hội thảo; Phụ trách về mặt tài chính, chế độ trong thực hiện hiện xây dựng Đề án

10

Bà Đoàn Thị Thắm, Chuyên viên vụ Đào tạo, Ủy viên

Thư ký của Tổ Biên tập, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp Tổ Biên tập và Ban Soạn thảo.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác