2582/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thoả thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo đình La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 1761/ VHTTDL-QLDS ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình La Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên cụ thể là nâng nền Nghi môn, Đại bái, Tiền tế, Trung cung và Hậu cung. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề:

- Trước khi hạ giải cần có phương án bao che di tích trong quá trình thi công và phương án bảo quản đồ thờ tự, sắc phong có tại di tích.

- Trong quá trình thi công hạ giải phải đảm bảo không được làm hư hỏng các cấu kiện gỗ của di tích, đặc biệt là các máng chạm khác và dấu tích chỉ định niên đại. Cần có phương án bó, nẹp các con giống, đầu đao, bờ nóc, bờ chảy để lập lại vị trí cũ.  Trong trường hợp phát sinh cần tu bổ các cấu kiện khi hạ giải, Chủ đầu tư phải lập phương án thiết kế xin phép các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên trước khi phê duyệt theo quy định hiện hành, đồng thời, cử cán bộ chuyên môn thường xuyên theo dõi giám sát trong quá trình thi công nhằm đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT DSVH, NAD.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác