2582/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2582/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 7 năm 2013 Về việc tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015”;

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2015”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) tổ chức 03 lớp tập huấn công tác cải cách hành chính của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn công tác cải cách hành chính được lấy từ kinh phí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng các TT (để b/c);

-Lưu: VT, VP (KSTTHC), QA.60.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác