2583/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng và tổ chức thí điểm triển khai hoạt động thu thập danh mục các chỉ tiêu cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2088 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chi tiêu thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thí điểm triển khai hoạt động thu thập danh mục các chỉ tiêu cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình áp dụng cho ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí triển khai hoạt động được trích từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi cho sự nghiệp gia đình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, GĐ, T.75.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác