2585/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xây dựng hồ sơ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Cát Tiên

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5162/ UBND-VX ngày 29/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng lại hồ sơ di sản Vườn Quốc gia Cát Tiên để nghị UNESCO đưa vào danh mục Di  sản thế giới. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng lại hồ sơ Vườn Quốc gia Cát Tiên theo yêu cầu tại văn bản số CLT/WHC/APA/09/73 ngày 02/3/2009 của Trung tâm Di  sản Thế giới.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với các tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước và các nhà khoa học sớm chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đạt chất lượng tốt theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của trung tâm Di sản Thế giới để kịp gửi tới UNESCO vào tháng 9 năm 2010.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân động trả lời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

-UBDN tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước;

- UBQG UNESCO của VN;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

- Lưu: VT, DSVH, NVC.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác