2586/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phê duyệt và giao cho cơ quan chuyên môn làm chủ đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nậm Dầu, tỉnh Hà Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về việc trùng tu, tôn tạo di tích chùa Nậm Dầu thuộc xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên bằng nguồn kinh phí xã hội hóa (Thông báo Kết luận số 10/TB-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2013), sau khi nhận được Công văn số 168/VHTTDL-KHTC ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (kèm theo Hồ sơ Dự án), ngày 22 tháng 4 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 1431/BVHTTDL-DSVH thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nậm Dầu, bao gồm 03 khu vực: Khu chùa; Khu đền Mẫu; Khu phụ trợ.
Để triển khai việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nậm Dầu theo quy định và đảm bảo chất lượng trong công tác tu bổ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chọn lựa và giao cho cơ quan chuyên môn làm chủ đầu tư dự án, đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh khẩn trương hoàn thiện dự án để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật. Sau khi dự án được phê duyệt chủ đầu tư cần triển khai ngay việc lập thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án và gửi về Cục Di sản văn hóa để xem xét thỏa thuận.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện dự án bổ, tôn tạo di tích chùa Nậm Dầu./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác