259 /TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp Ban Tổ chức kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội (1911-2011)

Ngày 21 tháng 7 năm 2011, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội. Sau khi nghe Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội báo cáo, ý kiến các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Việc chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1700/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 6 năm 2011. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị, cá nhân chủ động triển khai thực hiện. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, báo cáo bằng văn bản để Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

2. Về Hồ sơ Nhà hát Lớn Hà Nội xin công nhận là Di tích cấp quốc gia: Yêu cầu cân nhắc, tính toán đưa trụ sở Nhà hát Kịch Việt Nam và các công trình khác nếu có vào khu vực bảo vệ 2 của Di tích theo quy định của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá.

3. Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội: phối hợp chặt chẽ với Vụ Thi đua-Khen thưởng đề xuất mức khen hợp lý, đúng quy trình cho tập thể Nhà hát Lớn Hà Nội. Chủ động lập hồ sơ, đề xuất hình thức khen thưởng (bao gồm cả kỷ niệm chương) cho tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến đối với sự phát triển của Nhà hát Lớn Hà Nội.

4. Cục Hợp tác quốc tế: đàm phán với Ban Tổ chức Đại nhạc hội Nhật-Việt về việc xem xét lùi thời gian tổ chức sự kiện này sang đầu tháng 11, báo cáo kết quả với Lãnh đạo Bộ.

5. Làm rõ nội dung Hoạt động “Hội thảo khoa học 100 năm Nhà hát Lớn Hà Nội” - điểm II, phần B trong Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1700/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 6 năm 2011 như sau:

- Đơn vị chủ trì: Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội.

- Đơn vị chuẩn bị nội dung: Cục Di sản văn hoá.

- Kinh phí: được trích từ kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội; kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Di sản văn hoá (phần nội dung).

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.  

    

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Thành viên Ban Tổ chức;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác