2590/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc quảng bá du lịch Việt Nam trên tạp chí Jetstar

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢNG BÁ DU LỊCH VIỆT NAM TRÊN TẠP CHÍ JETSTAR

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 3 1 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hơp tác quốc tế;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì việc thực hiện quảng cáo du lịch Việt Nam và chiến dịch Impressive Vietnam trên Tạp chí Hàng không Jetstar trong thời gian 2 tháng (8-9/2009).

Điều 2. Kinh phí:

Toàn bộ chi phí bao gồm bản quyền ảnh, biên tập nội dung, dịch tiếng Anh duyệt đề án thiết kế và chi phí quảng cáo được chi từ nguồn ngân sách Chương trình Hành động Quốc gia về Du lịch 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

Như Điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NPL.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác