2591/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc triển lãm tư liệu về Thăng Long - Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL: ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm Việt Nam ra nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Thư viện Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu về Thăng Long - Hà Nội tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Quốc khánh 2/9.

Thời gian: từ ngày 02 tháng 8 đến ngày 02 tháng 9 năm 2010.

Điều 2. Về chi phí:

1. Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu chi phí chuẩn bị nội dung triển lãm: chụp in, phóng 100 bức ảnh và bản đồ về Thăng Long - Hà Nội, biên soạn, thiết kế, dịch và in tài liệu tuyên truyền, vật tư trang trí triển lãm, quà tặng cho quan khách, phương tiện vận chuyển bằng ô tô (Hà Nội- Viêng Chăn - Hà Nội) và các chi phí khác liên quan đến chuẩn bị hiện vật triển lãm (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2010 của Thư viện).

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chi phí: in phông, panô quảng cáo giấy mời, dịch giới thiệu nội dung triển lãm, lễ tân Khai mạc và các chi phí liên quan tổ chức (từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp 2010 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác