2592/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo đình Cung Sơn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội .

Kính gửi: Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1165/ VHTTDL- QLDS ngày 16/6/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nội đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đình Cung Sơn, huyện Phúc Thọ (kèm theo hồ sơ).

San khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo đình Cung Sơn, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tiền tế, Hậu cung, Tả mạc, Hữu mạc; tôn tạo sân vườn, ao; xây dựng Nhà để bia, Nhà để kiệu, am hóa sớ và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với việc tu bổ Hậu cung: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cần hướng dẫn Chủ đầu tư thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại các cấu kiện một cách khoa học ngay sau khi hạ giải để lựa chọn, tái sử dụng các cấu kiện còn tốt trên cơ sở giữ gìn tối đa cấu kiện gốc của di tích.

- Cần căn cứ vào đặc điểm hiện trạng của các tấm bia (hình dáng, kích thước, số mặt bia có chữ…) để chọn vị trí đặt bia cho phù hợp. Giảm bớt chiều cao và giảm lược các chi tiết trang trí am hóa sớ.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo xin ý kiến nhân dân địa phương về nội dung tu bổ, tôn tạo ở đình để tạo sự đồng thuận cao và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác